Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.

Algemene voorwaarden

 1. Door het plaatsen van een bestelling verklaar je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden zoals opgesteld door Flirt.
 2. Geef bij een ringmaat de maat goed door, verkeerd opgemeten maten zijn voor eigen rekening, bij twijfel altijd even contact opnemen.
 3. De kleuren van de sieraden op de website kunnen, door uw beeldscherm, afwijken van de werkelijke kleur. Ook werken wij met natuurlijke edelstenen waardoor kleurverschil altijd mogelijk is. Op kleurafwijking kunnen de sieraden niet retour worden gezonden. Wil je het zeker weten, dan kan je beter langs komen in de winkel om te kijken.
 4. Behandel je sieraden met zorg, op ernstig beschadigde sieraden door verkeerd gebruik wordt geen service verleend.
 5. Sommige sieraden zijn uniek, een reservering geeft geen recht op eigendom.
 6. De prijzen op de website zijn inclusief 19% btw maar ecxlusief verzendkosten.
 7. Sieraden worden altijd verzekerd opgestuurd.
 8. De sieraden zijn handgemaakt, hierdoor is elk stuk uniek en kan dus afwijken van de foto (ze zijn natuurlijk wel even mooi!)
 9. Omdat de sieraden handgemaakt zijn, hebben ze een levertijd. We doen altijd ons best om op tijd te leveren maar dit is soms door overmacht niet haalbaar. Houd hiermee rekening als het gaat om een cadeau of verrassing. Te laat geleverde sieraden vinden we spijtig maar is geen reden tot retour. (En als je het sieraad ontvangen hebt, wil je er waarschijnlijk toch geen afstand meer van doen) 
 10. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van je redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat je de overeenkomst in stand laat. Je bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Voor zover er sprake is van een (dreigende) overschrijding van een leveringstermijn, zal Flirt zich zoveel als redelijkerwijs mogelijk inspannen om alsnog aan de termijn te voldoen.
 11. Bestellingen kunnen ook opgehaald worden, dan betaal je uiteraard geen verzendkosten.
 12. Alle, op deze website vermelde, aanbiedingen of kortingsacties zijn vrijblijvend en zo lang de voorraad strekt.

Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Flirt ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door je dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Flirt gehouden is tot enige schadevergoeding.Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Flirt kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (zijnde omstandigheden die buiten de controle van Flirt vallen, zoals bijvoorbeeld, doch zonder daartoe beperkt te zijn, stakingen en voorraadproblemen bij leveranciers van Flirt of logistieke onmogelijkheden bij de door Flirt ingeschakelde bedrijven).

Retourneren

 1. Sieraden die speciaal voor jou gemaakt en/of aangepast zijn kan je niet retour zenden. Het is natuurlijk wel mogelijk om het sieraad aan te laten passen wanneer het niet geheel naar wens is, dit kan je binnen twee dagen, na ontvangst, met opgaaf van redenen met Flirt bespreken.
 2. Wanneer je een sieraad helemaal retour wilt sturen, horen wij dit graag, met opgaaf van redelijke redenen, binnen twee dagen na ontvangst.

Flirt bepaalt of de aangevoerde reden aannemelijk is. Mochten we overeenkomen dat u de bestelling retour kunt zenden, houd er dan rekening mee dat onvoldoende gefrankeerde retourzendingen door ons niet worden gecrediteerd. Ditzelfde geldt voor niet gemelde of beschadigde retourzendingen.

Business-to-consumer

 

 

Algemene voorwaarden van (naam bedrijf, verder te noemen: “FLIRT JEWELS”)

Algemeen:

 

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke gesloten worden tussen FLIRT JEWELS en consumenten.

 

1.2

Voor zover onderdelen uit deze algemene voorwaarden af zouden wijken van dwingendrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

 

1.3

FLIRT JEWELS is een goud- en/of zilversmidbedrijf. Als zodanig houdt FLIRT JEWELS zich o.a. bezig met het ontwerpen, vervaardigen, verkopen en repareren van objecten, doorgaans, doch niet uitsluitend, van edelmetaal.

 

1.4

Deze algemene voorwaarden hebben tot doel tussen partijen duidelijkheid te creëren met betrekking tot de voorwaarden waaronder de overeenkomst tussen partijen, tot stand komt, alsmede onder welke condities de verdere uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt.

 

 

De totstandkoming van de overeenkomst:

 

2.1

De overeenkomst tussen FLIRT JEWELS en een consument komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding. Informatie in catalogi, afbeeldingen, en tekeningen alsmede algemene maat- en gewichtsopgaven dan wel overige informatieve uitingen van FLIRT JEWELS, kunnen niet worden gezien als een aanbod, doch slechts als een uitnodiging van FLIRT JEWELS aan de consument om een aanbod te doen.

 

 

Vaststelling van de prijs:

 

3.1

e tussen FLIRT JEWELS en de consument overeengekomen prijs is inclusief BTW en Flirt Jewels exclusief overige kosten, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen.

 

3.2

Van de tussen FLIRT JEWELS en de consument overeengekomen prijs kan niet eenzijdig worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat dat wel het geval is. Dit kan het geval zijn indien overeengekomen is dat de prijs afhangt van variabele factoren als arbeid, grondstofprijs dan wel andere factoren. In voorkomend geval is de consument, indien deze prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt en FLIRT JEWELS nog geen kosten heeft gemaakt, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 

3.3

Indien tussen FLIRT JEWELS en een consument een overeenkomst is gesloten tot het ontwerpen en vervaardigen van een bepaald object en de consument om hem moverende redenen, inclusief een verhoging van de prijs, nadat het ontwerp gereed is, niet langer wenst dat FLIRT JEWELS overgaat tot de vervaardiging, is de consument gerechtigd de overeenkomst tussen partijen eenzijdig te ontbinden. De consument dient dan echter wel de tot op dat moment door FLIRT JEWELS gemaakte kosten, daaronder begrepen de kosten van het ontwerp, aan FLIRT JEWELS te voldoen.

 

 

Betalingsverplichtingen:

 

4.1

Partijen kunnen overeenkomen dat betaling van de overeengekomen prijs in een keer plaatsvindt op een nader te bepalen tijdstip, dan wel kunnen zij overeenkomen dat betaling in gedeelten, bijvoorbeeld door middel van voorschotbetalingen, geschiedt.

 

4.2

Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen vindt betaling of een deelbetaling plaats binnen ... dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. De betaling geschiedt contant, door middel van elektronische betaling, dan wel door middel van girale betaling op een nader door FLIRT JEWELS aan te wijzen rekening. De consument is niet gerechtigd om zonder toestemming van FLIRT JEWELS over te gaan tot verrekening.

 

4.3

Indien de consument niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim. FLIRT JEWELS heeft in dit geval het recht nakoming op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Tevens kan FLIRT JEWELS, zonder ingebrekestelling, aan de consument de wettelijke rente in rekening brengen over het verschuldigde bedrag. Tevens is de consument, vanaf de dag dat hij in verzuim is, aan FLIRT JEWELS de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in verband met de inning van zijn vordering verschuldigd.

 

4.4

Indien de overeenkomst tussen FLIRT JEWELS en de consument betrekking heeft op de reparatie van een zaak en de consument in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichting te voldoen, heeft FLIRT JEWELS een retentierecht met betrekking tot de te repareren zaak. Dit retentierecht vervalt zodra de consument de kosten van de reparatie alsmede de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten heeft voldaan.

 

4.5

FLIRT JEWELS is gerechtigd ook de kosten van de opslag van de zaak waarop de uitoefening van het retentierecht, betrekking heeft bij de consument in rekening te brengen. FLIRT JEWELS dient in dit verband tussentijds aan de consument te factureren. Indien de kosten van de reparatie, tezamen met de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten, alsmede de kosten van de opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak, is FLIRT JEWELS, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6:248 BW.

 

 

 

Intellectuele eigendommen:

 

5.1

De door FLIRT JEWELS vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van FLIRT JEWELS, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken of goederen is, zonder voorafgaande toestemming van FLIRT JEWELS, niet toegestaan.

 

 

Leveringsverplichtingen:

 

6.1

Levering door FLIRT JEWELS vindt plaats doordat de zaak in het bezit wordt gesteld van de consument of de zaak in de macht van de consument wordt gesteld.

 

6.2

Levering behoort plaats te vinden op het tijdstip dat partijen zijn overeengekomen.

 

6.3

Indien levering niet plaats vindt op het overeengekomen tijdstip dient de consument FLIRT JEWELS in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn voor de nakoming te stellen.

 

6.4

Indien FLIRT JEWELS niet binnen deze redelijke termijn in staat is te leveren is hij in verzuim, tenzij de vertraging in de levering hem niet toe te rekenen is, of levering reeds blijvend onmogelijk is.

 

6.5

FLIRT JEWELS is niet in verzuim indien de niet nakoming van zijn leveringsverplichting veroorzaakt wordt doordat de consument niet of niet tijdig aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst voldoet.

 

6.6

Indien de consument verzuimt de zaak af te nemen en, na aangetekende en schriftelijke aanmaning, in verzuim blijft met de afname van de zaak, zal FLIRT JEWELS gerechtigd zijn de kosten van opslag van de zaak aan de consument in rekening te brengen. FLIRT JEWELS dient in dit verband tussentijds aan de consument te factureren. Indien de kosten van opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak is FLIRT JEWELS, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6:248 BW.

 

 

Risico en eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud:

 

7.1

Het zetten of repareren van bepaalde gevoelige zaken draagt het risico in zich dat de door de klant aangeleverde zaak wordt beschadigd en ten gevolge van de beschadiging onbruikbaar wordt. Omdat het risico in redelijkheid en billijkheid niet voor rekening van FLIRT JEWELS kan komen, kan een opdracht slechts worden aanvaard onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de klant FLIRT JEWELS niet aansprakelijk stelt of acht bij beschadiging en/of onbruikbaar worden van de zaak.

 

7.2

Bij het in bewaring geven van een zaak zal FLIRT JEWELS de uiterste inspanning leveren om zich als goed bewaarnemer te gedragen. Beschadiging of verlies van de zaak als gevolg van situaties die kunnen worden gekwalificeerd als overmachtsituaties kunnen niet voor rekening van FLIRT JEWELS komen. Onder overmachtsituaties worden onder meer verstaan: inbraak, overval, verdwijning bij de verzending.

 

7.3

Dadelijk nadat levering, als omschreven in 6.1, heeft plaatsgevonden draagt de consument het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de zaak mocht ontstaan, behoudens voor zover dit aan opzet of grove schuld van de verkoper is te wijten.

 

7.4

De eigendom van een door FLIRT JEWELS te leveren zaak gaat pas over op de consument wanneer al het door de consument uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van de renten en kosten, ook die wegens tekortschieten van de consument, volledig aan FLIRT JEWELS zijn voldaan.

 

7.5

FLIRT JEWELS zal, indien hij genoodzaakt is om gebruik te maken van zijn eigendomsvoorbehoud, gerechtigd zijn tot de ongehinderde toegang tot de zaak. De consument zal aan FLIRT JEWELS alle medewerking verlenen teneinde hem in de gelegenheid te stellen zijn eigendomsvoorbehoud uit te oefenen, door terugneming van de zaak.

 

 

Klachten, gebreken en garantie:

 

8.1

De consument heeft de verplichting bij ontvangst van de gekochte zaak, te controleren of de zaak voldoet aan de vereisten die voortvloeien uit de overeenkomst. Indien de consument van mening is dat het geleverde, niet voldoet, dient hij dit onmiddellijk na de levering, doch uiterlijk 3 dagen nadat de feitelijke overdracht van de zaak heeft plaatsgevonden, schriftelijk en gemotiveerd aan FLIRT JEWELS mede te delen.

 

8.2

Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 2 dagen na de feitelijke over­dracht van de zaak, aan de consument, bij voorkeur schriftelijk en gespe­ci­ficeerd, aan FLIRT JEWELS  te worden meegedeeld.

 

Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken dienen onver­wijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 7 dagen na het verstrij­ken van de in de navolgende artikelleden bedoelde garantietermijn, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan FLIRT JEWELS te worden meegedeeld.

 

8.3

Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak van de consument jegens FLIRT JEWELS met betrekking tot de betreffende gebre­ken.

 

8.4

De consument dient FLIRT JEWELS schriftelijk aan te manen de zaak te herstellen, indien hij wenst dat herstel plaatsvindt. Indien FLIRT JEWELS niet binnen 7 dagen overgaat tot herstel van de zaak is de consument gerechtigd een derde de zaak te laten herstellen en de kosten daarvan op FLIRT JEWELS te verhalen.

 

 

8.5

FLIRT JEWELS garandeert de deugdelijkheid van de geleverde zaak en de kwaliteit van het daarvoor gebruikte mate­riaal gedurende een termijn van 12 maanden na de leve­ring, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.2.

 

8.6

Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optre­den in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

de niet-inachtneming door koper van gebruiks- en onderhoudsvoor­schriften dan wel ander dan het voorzien­de normale gebruik;

normale slijtage;

be- en/of verwerking en/of reparatie door derden, waar­onder begrepen de koper;

de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;

materialen of zaken, die door de koper aan de verko­per ter be- en/of verwerking zijn verstrekt, waaronder begrepen ter zetting verstrekte stenen;

materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor­zover op uitdrukkelijke instructie van de koper toege­past, alsmede van door of namens de koper aange­leverde materialen en zaken.

 

 

8.7

Indien de consument zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van FLIRT JEWELS tot demontage, reparatie of andere werkzaamhe­den met betrekking tot de geleverde zaak overgaat of doet over­gaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

 

 

Forumkeuze en rechtskeuze:

 

9.1

Partijen komen overeen dat met betrekking tot de beslechting van geschillen, naast de volgens de wet bevoegde rechter, tevens bevoegd zal zijn de absoluut bevoegde rechter in het kanton of arrondissement waarin het bedrijf van FLIRT JEWELS zich bevindt.

 

9.2

Partijen komen overeen dat op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, het Nederlandse recht van toepassing is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

randomness